top of page

The EMF CALL - 2018 

whistle-BW-750x536.jpg

Έκκληση για Πραγματικά Όρια Προστασίας από την έκθεση σε Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (100 kHz έως 300 GHz) Η άποψη και οι κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP είναι μη επιστημονικές και προστατεύουν την βιομηχανία και όχι την δημόσια υγεία

 

Προκειμένου να προστατευθεί το κοινό και το περιβάλλον από τις γνωστές επιζήμιες επιπτώσεις από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF), ζητούμε από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλες τις κυβερνήσεις να μην αποδεχθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ICNIRP.

 

Δεν προστατεύουν, αλλά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς επιτρέπουν την επιβλαβή έκθεση του παγκόσμιου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ευάλωτων ατόμων, κάτω από το αντιεπιστημονικό πρόσχημα ότι είναι "προστατευτικά".

 

 

Ιστορικό Η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) εξέδωσε στις 11 Ιουλίου 2018 το προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον περιορισμό της έκθεσης σε ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (100 kHz έως 300 GHz) . 1 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μη-επιστημονικές, παρωχημένες και δεν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης της διαθέσιμης επιστήμης σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της μορφής ακτινοβολίας.

 

Αγνοούν τον τεράστιο αριθμό επιστημονικών ευρημάτων που δείχνουν σαφώς και πειστικά ότι υπάρχουν βλαβερές συνέπειες σε εντάσεις αρκετά κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP. 2

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ανεπαρκείς για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ICNIRP προστατεύουν μόνο από οξέα θερμικά αποτελέσματα από πολύ σύντομη και έντονη έκθεση.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν προστατεύουν από επιβλαβείς επιδράσεις χαμηλής έντασης και μακροχρόνιας έκθεσης, όπως ο καρκίνος, η αναπαραγωγική βλάβη ή οι επιδράσεις στο νευρικό σύστημα, παρόλο που τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύονται πειστικά ότι εμφανίζονται από χρόνια έκθεση σε εντάσεις κάτω από τα όρια του ICNIRP. 2,3

 

Τον Μάιο του 2011, η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή συχνοτήτων 30 kHz-300 GHz είναι «πιθανή» καρκινογόνος αιτία για τον άνθρωπο (Ομάδα 2Β) . 4

 

Η ICNIRP αγνοεί αυτό το σημαντικό συμπέρασμα. Αντίθετα, τα τελευταία επτά χρόνια, η βάση ευρημάτων για την καρκινογενετικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά.2,3,5-10 244 επιστήμονες δηλώνουν ότι οι οδηγίες του ICNIRP δεν προστατεύουν Η άποψη της ICNIRP δεν είναι σύμφωνη με την άποψη της επιστημονικής κοινότητας που έχει δημοσιεύσει αξιολογημένες έρευνες σχετικά με τις βιολογικές ή επιπτώσεις στην υγεία από την Η/Μ ακτινοβολία -EMF.

 

Από το 2015, 244 επιστήμονες έχουν υπογράψει την Διεθνή Έκκληση Επιστημόνων EMF 11 και είναι της άποψης ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι απαραίτητες περισσότερο προστατευτικές κατευθυντήριες γραμμές από αυτές της ICNIRP: "Οι κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP δεν καλύπτουν τις επιπτώσεις της μακροπρόθεσμης έκθεσης χαμηλής έντασης (και) ... δεν επαρκούν για την προστασία της δημόσιας υγείας"… "

 

Πολλές πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξαν ότι η EMF ακτινοβολία επηρεάζει τους ζώντες οργανισμούς σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τις περισσότερες διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές.

 

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, ελλείψεις στην μάθηση και την μνήμη, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευημερία των ανθρώπων. Η ζημιά βαίνει πέρα από την ανθρώπινη φυλή, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις βλαβερών επιδράσεων στην ζωή τόσο των φυτών όσο και των ζώων» 2

 

Η εξουσιοδότηση του ICNIRP πρέπει να αμφισβητηθεί Η εξουσιοδότηση της ICNIRP να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης πρέπει να αμφισβητηθεί σοβαρά. Η ICNIRP δεν είναι ανεξάρτητη από τους βιομηχανικούς δεσμούς όπως ισχυρίζεται.12,13 Οι απόψεις της δεν είναι αντικειμενικές, δεν είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των επιστημονικών στοιχείων, αλλά είναι προκατειλημμένες υπέρ της βιομηχανίας.

 

Είναι προφανές από την απροθυμία τους να εξετάσουν τα επιστημονικά ευρήματα των βλαβών, ότι η ICNIRP προστατεύει την βιομηχανία, όχι την δημόσια υγεία, ούτε το περιβάλλον.

 

Ο πρώτος πρόεδρος και άλλοι εμπειρογνώμονες της ICNIRP έχουν ή είχαν οικονομικούς δεσμούς με την τηλεπικοινωνιακή, στρατιωτική και / ή την βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας.12-15 Ο πρώτος πρόεδρός της κατάφερε να τεθεί επικεφαλής της μελέτης EMF του ΠΟΥ, χρησιμοποιώντας τον ΠΟΥ ως ομπρέλα για να προωθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP ως το παγκόσμιο πρότυπο.

 

Το πρόσωπο αυτό ήταν επίσης υπεύθυνο για την διοχέτευση χρηματοδότησης από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών προς την μελέτη EMF της ΠΟΥ για πολλά χρόνια.13,14 Απαιτούνται νέες πραγματικά προστατευτικές κατευθυντήριες γραμμές

 

Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και όλες τις κυβερνήσεις να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εξέταση ιατρικών κατευθυντήριων γραμμών16, που θα είναι ανεξάρτητες από την σύγκρουση συμφερόντων σε όρους άμεσων ή έμμεσων δεσμών με την βιομηχανία, και που θα αντιπροσωπεύουν το στάδιο της ιατρικής επιστήμης και θα είναι πραγματικά προστατευτικά.

 

 

1 https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/consultation-1.html 2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157 3 www.bioinitiative.org 4 https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/ 5 https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/ 6 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2015.1043557 7 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf 8 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf 9 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973 10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367 11 https://emfscientist.org/ 12 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.pdf 13 https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046 14 https://microwavenews.com/CT.html 15 https://microwavenews.com/news-center/iarc-drops-anders-ahlbom-rf%E2%80%93cancer-panel 16 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf

 

 

 

Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2018 Σημείωση: Οι υπογράφοντες την παρούσα πρόσκληση έχουν υπογράψει ως άτομα, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό αντιπροσωπεύει τις απόψεις των εργοδοτών τους ή των επαγγελματικών οργανισμών με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι. Καθηγητής David O. Carpenter, MD, Διευθυντής Ινστιτούτου Υγείας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο του Albany, State University of New York, ΗΠΑ Δρ. Lennart Hardell, MD, Ph.D, Τομέας Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Örebro, Σουηδία (συνταξιούχος) Το Ίδρυμα για το Περιβάλλον και τον Καρκίνο, Örebro, Σουηδία Δρ Joel M. Moskowitz, Ph.D. Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϊ, ΗΠΑ Δρ. Gerd Oberfeld, MD, Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

EN - EMF CALL

GR- EMF CALL

bottom of page